Խորհրդատվություն

Կիրառելով միջազգային լավագույն փորձը Ընկերությունը ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց առաջարկում է հետևյալ խորհրդատվական ծառայությունները՝

 • Բաժնետոմսերի և այլ արժեթղթերի արժեքի գնահատում.
 • Բիզնեսի արժեքի գնահատում (ընկերության` որպես գույքային համալիր).
 • Ընկերության իրավիճակի հետազոտում և վերլուծում.
 • «Խնդրահարույց» դաշտի բացահայտում և փոփոխությունների ծրագրի մշակում.
 • Բիզնեսի հիմնական ուղղությունների զարգացման ռազմավարական ծրագրի մշակում. 
 • Իրավաբանական անձի ստեղծման, վերակազմակերպման և լուծարման աշխատանքների իրականացում.
 • Ներդրումային նախագծի վերլուծում և գնահատում.
 • Շուկայի մարկետինգային հետազոտություն.
 • Արժեթղթերի հրապարակային առաջարկի կազմակերպման հետ կապված աշխատանքների իրականացում (ազդագրի կազմում, գրանցում, տեղաբաշխում).
 • Ներդրումային նախագծի բիզնես-պլանի մշակում և հիմնավորում.
 • Անվճարունակ ընկերությունների ֆինանսական առողջացման բիզնես-պլանի մշակում.
 • Կոնկրետ ներդրումային նախագծի համար ներդրողների որոնման հետ կապված աշխատանքների կատարում.
 • Տնտեսության ներդրումային ոլորտը կարգավորող պետական մարմինների հետ համագործակցության համակարգի կառուցում (GR).
 • Ընկերությունների ինտերնետային կայքերի համար նախատեսված Investor Relations էջերի մշակում.
 • Ընկերության կորպորատիվ կառավարման նորմերի պահպանում` միջազգային ստանդարտներին համապատասխան (ժողովների պատշաճ հրավիրում, մանր բաժնետերերի իրավունքների պաշտպանություն և այլն).
 • Ընկերության կորպորատիվ կառավարման Կոդեքսի մշակում 

Մենք կարող ենք գնահատել կամ անձամբ մշակել ընդունված ստանդարտներին համապատասխանող Ձեր ընկերության զարգացման բիզնես-պլանը` ելնելով Ձեր ռազմավարական նպատակներից:

Խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման սակագներ:

Ձեր պահանջները լավագույնս բավարարելու նպատակով, ինչպես նաև մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ սպառիչ տեղեկություններ ստանալու համար խնդրում ենք դիմել մեր մասնագետներին հետևյալ հեռախոսահամարով՝ (+374 10) 54-45-87.

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հաճախորդներին «Ֆյուչր Կապիտալ Մարկետ» ՍՊԸ կողմից մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների արդյունքում առաջացած ՌԻՍԿԸ ԿՐՈՒՄ Է ՀԱՃԱԽՈՐԴԸ:
«Ֆյուչր Կապիտալ Մարկետ» ՍՊԸ-ն ՉԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ հաճախորդի վնասները, եթե դրանք չեն պատճառվել Ընկերության կողմից անբարեխիղճ վարքագծի արդյունքում: Գործարքներին առնչվող լրացուցիչ այլ ծախսերը կատարվում են հաճախորդի հաշվին:

 

Հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև որևէ անհամապատասխանության առկայության  դեպքում անհրաժեշտ է ղեկավարվել հայերեն տարբերակով: