Ենթաօրենսդրական ակտեր

Ընկերության կողմից ծառայությունների մատուցումը կարգավորվում է հետևյալ հիմնական ենթաօրենսդրական ակտերով`

Կանոնակարգ 4/01
Կանոնակարգ 4/02
Կանոնակարգ 4/03
Կանոնակարգ 4/04
Կանոնակարգ 4/05
Կանոնակարգ 4/06
Կանոնակարգ 4/07
Կանոնակարգ 4/12
Կանոնակարգ 8/03
Կանոնակարգ 8/04

Վերոնշյալ կանոնակարգերը կարող եք գտնել www.cba.am կայքում:

«Հայաստանի Ֆոնդային Բորսա» ԲԲԸ-ի կանոններ
«Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիա» ԲԲԸ-ի կանոններ.