Բաժնետերեր և ներդրողներ

Շահութաբաժիններ
Ընթացիկ տարվա ընթացքում¸ ինչպես նաև նախորդ տարիներին շահութաբաժիններ վճարելու մասին մասնակիցների ընդհանուր ժողովի որոշում չի կայացվել:
 
 
Կանոնադրական կապիտալի ավելացում
 
ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 14.03.2011թ. թիվ 1/237Ա որոշմամբ գրանցվել է «Ֆյուչր Կապիտալ Մարկետ» ՍՊԸ ներդրումային ընկերության կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ, համաձայն որի Ընկերության կանոնադրական կապիտալը համալրվել է 64 մլն. ՀՀ դրամով և ներկայումս կազմում է 164 մլն ՀՀ դրամ: